چــادریا ماییم و نوای بی نوایی بسم لله اگر حریف مایی تقدیم به ساحت مقدس حضرت زهرا سلام الله علیها این وبلاگ توسط خادم الشهدا از استان مرکزی شهرستان دلیجان دبیرستان شهید بهشتی متوسطه دوره دوم پایه دوازدهم رشته ریاضی جهت شرکت در مسابقات فرهنگی هنری آموزش و پرورش تهیه شده است. کد شامد:1-1-718908-65-0-25 http://chadorekhakiemadar.mihanblog.com 2020-07-05T11:08:58+01:00 text/html 2019-08-15T05:07:22+01:00 chadorekhakiemadar.mihanblog.com خادم الشهدا حق http://chadorekhakiemadar.mihanblog.com/post/134 <div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/586/1755677/img/147385714.jpg" width="50%" alt=""></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><font face="Mihan-Nassim" size="4"> چادر حــــــــــــــ ....... </font> text/html 2019-08-14T19:38:00+01:00 chadorekhakiemadar.mihanblog.com خادم الشهدا لُطفِ مآدَرَش اَست http://chadorekhakiemadar.mihanblog.com/post/94 <div align="center"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><a href="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/586/1755677/img/be14.jpg" target="_blank" title=""><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/586/1755677/img/be14.jpg" alt="" width="334" vspace="0" hspace="0" height="334" border="0" align="bottom"></a></font></div><div> <div><font size="4" face="Mihan-Nassim">ماٰییم</font></div><div><br><font size="4" face="Mihan-Nassim">بُزُرگْ شُده ی</font></div><div><br><font size="4" face="Mihan-Nassim"><span style="display: block" dir="auto">خآنِ حُسِیْن ابنْ عَلْی</span></font></div></div> text/html 2019-08-14T11:37:38+01:00 chadorekhakiemadar.mihanblog.com خادم الشهدا حجاب http://chadorekhakiemadar.mihanblog.com/post/133 <div style="text-align: center;"><a href="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/586/1755677/img/hejabprofilehayatkhalvacom12Copy.jpg" target="_blank" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/586/1755677/img/hejabprofilehayatkhalvacom12Copy.jpg" width="50%" alt=""></a></div> <font face="Mihan-Nassim" size="4">واژه حجاب در لغت معـــ...<span style="white-space:pre"> </span><span style="white-space:pre"> </span></font><div> </div><div><br></div> text/html 2019-08-14T05:24:41+01:00 chadorekhakiemadar.mihanblog.com خادم الشهدا شبیه مادر http://chadorekhakiemadar.mihanblog.com/post/132 <div style="text-align: center;"><a href="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/586/1755677/img/0c6ff44f53fd605627fb572a9e78da2ac203e966.jpg" target="_blank" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/586/1755677/img/0c6ff44f53fd605627fb572a9e78da2ac203e966.jpg" width="50%" alt=""></a></div><font face="Mihan-Nassim" size="4">چادر که ســــ.....</font> text/html 2019-08-14T05:08:40+01:00 chadorekhakiemadar.mihanblog.com خادم الشهدا چرا چادر؟؟؟ http://chadorekhakiemadar.mihanblog.com/post/131 <div style="text-align: center;"><a href="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRk6z1NtV4VxHTh7Gkh785PGq0YFVoQbLIRogrE-tyVUdla1U-xig" target="_blank" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRk6z1NtV4VxHTh7Gkh785PGq0YFVoQbLIRogrE-tyVUdla1U-xig " wi="" alt=""></a></div><div style="text-align: right;"><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">مگر بالا تر سیــــ...</span></div> text/html 2019-08-14T03:30:00+01:00 chadorekhakiemadar.mihanblog.com خادم الشهدا چادریـها فرشته اند http://chadorekhakiemadar.mihanblog.com/post/70 <font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><a href="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/586/1755677/img/dakhi.jpg" target="_blank" title=""><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/586/1755677/img/dakhi.jpg" alt="" width="376" vspace="0" hspace="0" height="376" border="0" align="bottom"></a></font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Nassim">سرباز سربـاز اسـت ...</font></div><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font> text/html 2019-08-08T03:30:00+01:00 chadorekhakiemadar.mihanblog.com خادم الشهدا قدر چادرتونو بدونید http://chadorekhakiemadar.mihanblog.com/post/121 <div align="center"><a href="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/586/1755677/img/photo20190605098.jpg" target="_blank" title=""><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/586/1755677/img/photo20190605098.jpg" alt=""  ="" width="40%" vspace="0" hspace="0" height="60%" border="0" align="bottom"></a><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font></div><div><font size="4" face="Mihan-Nassim">عـــرقی که زنــی زیر چــادر می ر...<br></font></div> text/html 2019-08-01T03:30:00+01:00 chadorekhakiemadar.mihanblog.com خادم الشهدا بالاتر از سیاهی رنگی نیست http://chadorekhakiemadar.mihanblog.com/post/102 <div align="center"><font size="4" face="Mihan-Nassim"> <img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/586/1755677/img/photo2019050124.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" height="250" border="0" align="bottom"></font><br></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Nassim">❤️روسیـاه میشوند وقـتی ... </font><br></div> text/html 2019-07-22T03:30:00+01:00 chadorekhakiemadar.mihanblog.com خادم الشهدا زهرایی بمان http://chadorekhakiemadar.mihanblog.com/post/129 <div align="center"><a href="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/586/1755677/img/n00004837s.jpg" target="_blank" title=""><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/586/1755677/img/n00004837s.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" height="65%" border="0" align="bottom"></a><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font></div><div><font size="4" face="Mihan-Nassim">شلمچه&nbsp; بویـــــ.....</font></div> text/html 2019-07-17T03:30:00+01:00 chadorekhakiemadar.mihanblog.com خادم الشهدا حجاب فاطمی http://chadorekhakiemadar.mihanblog.com/post/128 <div align="center"><a href="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/586/1755677/img/photo2019062725303.jpg" target="_blank" title=""><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/586/1755677/img/photo2019062725303.jpg" he="" alt="" vspace="0" hspace="0" height="85%" border="0" align="bottom"></a><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font></div><div><span id="res-215" class="hl refined" style="font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; box-sizing: border-box; border: 0px; font-weight: bold; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; margin: 0px; padding: 0px; cursor: pointer;">وقتی</span><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">&nbsp;که شهید شُد بدنــــ...</span></div> text/html 2019-07-12T03:30:00+01:00 chadorekhakiemadar.mihanblog.com خادم الشهدا چادرانه 3 http://chadorekhakiemadar.mihanblog.com/post/127 <div style="text-align: center;"><a href="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/586/1755677/img/photo20190626163909.jpg" target="_blank" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/586/1755677/img/photo20190626163909.jpg" width="50%" alt=""></a></div><div><font size="4" face="Mihan-Nassim">#چادرانه<br><font size="1">&nbsp; </font><br></font></div><font size="4" face="Mihan-Nassim">چفیه... <br><br></font> text/html 2019-07-06T03:30:00+01:00 chadorekhakiemadar.mihanblog.com خادم الشهدا قهرمان من http://chadorekhakiemadar.mihanblog.com/post/126 <a href="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/586/1755677/img/photo2019026162947.jpg" target="_blank" title=""><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/586/1755677/img/photo2019026162947.jpg" width="50%" height="80%"  ="" alt=""></div><div></div></a><div><font size="4" face="Mihan-Nassim">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;#خوش_تیپ </font></div><font size="1">&nbsp;</font><div><font size="4" face="Mihan-Nassim">به ابراهیم گفتم : خوش تیپ و خوشــــ .....</font></div> text/html 2019-07-01T03:30:00+01:00 chadorekhakiemadar.mihanblog.com خادم الشهدا بی هنری یعنی ... http://chadorekhakiemadar.mihanblog.com/post/125 <div style="text-align: center;"><a href="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/586/1755677/img/photo201906211839.jpg" target="_blank" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/586/1755677/img/photo201906211839.jpg"  ="" width="50%"></a></div> <font size="4" face="Mihan-Nassim">علت کینه نظام سلطه از حجابـــ.....</font> text/html 2019-06-24T03:30:00+01:00 chadorekhakiemadar.mihanblog.com خادم الشهدا #به_رسم_رفاقت_دعای‌_شهادت http://chadorekhakiemadar.mihanblog.com/post/124 <font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><a href="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/586/1755677/img/photo20190609014153.jpg" target="_blank" title=""><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/586/1755677/img/photo20190609014153.jpg" alt=""  ="" width="50%" vspace="0" hspace="0" height="80%" border="0" align="bottom"><br></a></font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Nassim">خواهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرم !!!!!<br>از پر چادرتـ.......</font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div> text/html 2019-06-19T03:30:00+01:00 chadorekhakiemadar.mihanblog.com خادم الشهدا چادری بودنم از دعای خیر مادره http://chadorekhakiemadar.mihanblog.com/post/123 <font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><a href="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/586/1755677/img/ing45754.jpg" target="_blank" title=""><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/586/1755677/img/ing45754.jpg" alt="" hieght="65%" width="40%" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a></font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Nassim">خواهے نشوے همرنگـ....<br><br></font></div>